Terms & Conditions

ENGLISH BELOW

Produktinformation:

Varens særlige egenskaber oplyses på woofhound.dk. Besvarelse af supplerende oplysninger
eller spørgsmål i forlængelse af de eksisterende oplysninger, kan opnås på denne mailadresse til
woofhound.dk via woofhound@outlook.dk, såfremt kunden ønsker det.

Priser:

Ændringer i pris kan forekomme, alt efter dit bestillingstidspunkt. Dette skyldes at priserne er
dagspriser og ofte ændres løbende. Såfremt Woofhound accepterer din ordre, vil køber blive
faktureret den pris, der er gældende på bestillingsdatoen. Alle priser er vist inkl. Moms.

Betaling:

Dine konto-oplysninger som bliver indsamlet ved køb af varer, sendes direkte og sikkert til Stripe via
krypteringsformen, (SSL), som kun er forbeholdt dig og Stripe. Dette sikrer, at uvedkommende ikke
kan se eller gemme dine personlige oplysninger. Beløbet trækkes først fra din konto når varen
afsendes fra woofhound.dk.

Reklamation:

Køberen har to års reklamationsret jf. købeloven. Købeloven dækker alle fejl der var til stede da du fik varen leveret. I tilfælde af at der findes en fejl på en vare da køber modtager den, bedes køber kontakte woofhound.dk gennem e-mailen woofhound@outlook.dk.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

Som følge af at de bestilte varer leveres for sent, eller indeholder mangler, pålægges sælger intet
erstatningsansvar, hvis disse forsinkelser eller mangler skyldes forhold i købers varetægt, som er
uden for woofhound.dk’s kontrol. Dette kan eksempelvis inkluderer krig, oprør, uroligheder, brand,
indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder
strejke og lockout, eller lignende.

Bemærk, da woofhound.dk tilbyder at kunder kan prøve varerne i butikken, kan der forekomme hundehår på varerne. Dette betragtes ikke som et brugstegn. 

woofhound.dk afgiver ikke selvstændig garanti på nogle af webshoppens produkter.

Fortrydelsesret:

Køber kan fortryde sit køb inden 14 dage efter levering, såfremt det meddeles til Woofhound.dk.

Varer der bærer tydelige brugstegn, er beskadiget, beskidte eller lignende, nægtes modtagelse. Derudover skal varen være i intakt original emballage såfremt varen blev leveret i sådan en. Vedrørende returnering, bedes du benytte PostNord som udbyder, og ikke andre alternative pakkedistributører. Dette sikrer, at du kan spore din vare i tilfælde af at den skulle gå tabt under returforsendelsen. Varen skal returneres i en forsvarlig emballage – sammen med fakturaen eller lign. vedlagt seddel med informationer om din bestilling. Varernes originale plastik emballage fungerer ikke som en forsvarlig emballage, der vil være risiko for at den originale emballage samt varen beskadiges, i såfald vil varen nægtes modtagelse. 

Såfremt woofhound.dk modtager en returneret pakke som ikke opfylder disse krav, bliver modtagelsen nægtet og woofhound.dk sender pakken tilbage til den pågældende køber. 

Såfremt woofhound.dk modtager de returnerede varer i acceptabel stand, refunderes det modtagne beløb, som vil være på købers konto efter 5-10 hverdage. 

ENGLISH

Product information:

The special properties of the product are stated on woofhound.dk. Answering additional information or questions in continuation of the excisting information, can be obtained at this e-mail address to woofhound.dk via woofhound@outlook.dk, if the customer so wishes. 

Prices:

Changes in price may occur, depending on your order time. This is because the prices are daily and often change continuously. If woofhound.dk accepts your order, the buyer will stay invoiced the price applicable on the order date. All prices are shown incl. VAT. 

Payment: 

Your account information, which is collected when purchasing goods, is sent directly and securely to Stripe via the encryption form, (SSL), which is reserved for you and Stripe only. This ensures that unauthorized persons can not view or store your personal information. The amount is first deducted from your account when the item is sent from woofhound.dk.

Complaint:

The buyer has a two-year right of complaint, cf. the Purchase Act. The Purchase Act covers all defects that were present when you recieved the item. In the event that there is an error on an item when the buyer recieves it, the buyer is asked to contact woofhound.dk via the e-mail woofhound@outlook.dk.

Disclaimer & Warranty:

As a result of the goods being delivered late, or containing defects, nothing is imposed on the seller, if these delays ar defects are due to circumstances in the buyer’s custody, which are outside woofhound.dk’s control. This may include, for example, war, rebellion, unrest, fire, state intervention, seizure, cunrrency restrictions, labor disputes of any kind, including strike and lockout, or similar. 

Note, as woofhound.dk offers that customers can try the goods in the store, there may be dog hair on the goods. This is not considered a sign of use.

Woofhound.dk does not provide an independent guarantee on some of the webshop’s products. 

Right of withdrawal:

The buyer can cancel his purchase within 14 days of delivery, if it is notified to woofhound.dk.

Goods bearing clear signs of use, are damaged, dirty or the like, are denied receipt. In addition, the item must be in intact original packaging if the item was delivered in such one. Regarding returns, the item must be returned in proper packaging – together with the invoice or similar enclosed note with information about your order. The original plastic packaging of the goods does not function as a safe packaging, there will be a risk that the original packaging and the goods will be damaged, in which case the goods will be refused receipt. 

If woofhound.dk recieves a returned package that does not meet these requirements, the receipt will be denied and woofhound.dk will send the package back to the buyer in question. 

If woofhound.dk recieves the returned goods in acceptable condition, the recieved amount will be refunded, which will be in the buyer’s account after 5-10 working days. 

Hjemmesiden woofhound.dk drives af firmaet:
Woofhound CVR nr: 40981438
TELEFON: 27 82 56 06, ADRESSE: Bøgevej 4, 4350 Ugerløse
Forbehold for ændringer:
Woofhound forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der er gældende
for denne hjemmeside. Du bedes derfor holde dig opdateret løbende om eventuelle ændringer.
Links:
FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk
Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk
Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk
Forbrugerinformation www.forbruger.dk
Denne ansvarsfraskrivelse side blev oprettet på vilkarogbetingelserskabelon.dk.